جملات امام خمینی (ره) - نوجوانان و جوانان


گمان نکنند جوانهاي ما که هر چه هست در غرب است و خودشان چيزي ندارند! امام خميني(ره)تمام حيثيت ملي خودشان را، بعضي از جوانهاي ما فداي غرب کردند، و اين شکست روحي بود که براي ما از همه شکستهايي که داشتيم بالاتر بود. امام خميني(ره)شما نسل جوان موظف هستيد غربزده ها را از خواب بيدار کنيد و فجايع حکومتهاي ضد انساني آنها، و اعمال آنها را بر ملا نماييد. امام خميني(ره)بر شما جوانان روشنفكر است كه از پا ننشينيد تا خواب رفته ها را از اين خواب مرگبار بر انگيزانيد ، و با فاش كردن خيانتها و جنايتهاي استعمارگران و پيروان بي فرهنگ آنها ، غفلت زده ها را آگاه نماييد. امام خميني(ره)بر شما جوانان ارزنده اسلام که مايه اميد مسلمين هستيد لازم مي باشد که ملتها را آگاه سازيد، و نقشه هاي شوم و خان و مانسوز استعمارگران را بر ملا نماييد. امام خميني(ره)شما جوانان که اميد من هستيد و نويد من هستيد، کوشش کنيد و وحدت کلمه خود را حفظ کنيد. امام خميني(ره)اين تحولي که در جوانهاي ما، در انسانها، آنهايي که متعهد هستند پيدا شده است، اهميتش بيشتر از آن تحولي است که در مملکت پيدا شده است. امام خميني(ره)چقدر موجب افتخار است که جوانهاي برومندي در مملکت ما، در خدمت اسلامند. امام خميني(ره)به نيروي شما جوانها بايد اين مملکت اصلاح بشود. امام خميني(ره)شما اي جوانان عزيز! يأس به خود راه ندهيد؛ حق پيروز است. امام خميني(ره)بايد جوانهاي ما، پيرهاي ما، زنهاي ما، مردهاي ما و بچه هاي ما، همه در راه اسلام، براي عزت اسلام، براي عزت ميهن خودشان و براي عزت قرآن کريم فداکاري کنند. امام خميني(ره)شما جوانان برومند، شما محصلين ارجمند که اميد من هستيد و نويد من هستيد، بايد در هر جا که هستيد، در هر جايي از ايران که هستيد بايد بيدار باشيد، با بيداري از حقوق خودتان دفاع کنيد. امام خميني(ره)بايد جوانان ما بدانند: تا معنويت و عقيده به توحيد و معاد در کسي نباشد، محال است از خود بگذرد و در فکر امت باشد. امام خميني(ره)شما جوانان مسلمان لازم است که در تحقيق و بررسي حقايق اسلام، در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره اصالتهاي اسلامي را در نظر گرفته، و امتيازاتي که اسلام را از همه مکاتب ديگر جدا مي سازد فراموش نکنيد. امام خميني(ره)آنهايي که مي خواستند ما را غارت کنند، در طول تاريخ و در طول اين پنجاه و چند سال، کوشش کردند که جوانهاي ما را بي تفاوت بار بياورند. امام خميني(ره)از جوانان، دختران و پسران مي خواهم که استقلال و آزادي و ارزشهاي انساني را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فداي تجملات و عشرتها وبي بندوباري ها، و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بي وطن به شما عرضه مي شود، نکنند. امام خميني(ره)بهار توبه» ايام جواني است، که بار گناهان کمتر و کدورت قلبي و ظلمت باطني ناقصتر و شرايط توبه سهلتر و آسانتر است. امام خميني(ره)از حالا که جوان هستيد و قواي جواني محفوظ است، جديت کنيد به اين که هواي نفس را از نفس خودتان خارج کنيد. امام خميني(ره)اسلام آن قدر که به تهذيب اين بچه هاي ما و جوانهاي ما کوشش دارد، به هيچ چيز کوشش ندارد. امام خميني(ره)اين جوانهايي که در آتيه بايد اين مملکت را حفظ کنند، اين مملکت را اداره بکنند، اينها بايد درست تربيت بشوند و اصلاح بشوند. امام خميني(ره)جوانها را تربيت کنيد و تعليم.همراه تعليم، تربيت باشد. امام خميني(ره)ما جوانهايمان را لازم داريم که تربيت بشوند به تربيت انساني، يعني تربيت اسلامي. امام خميني(ره)بايد جوانان ما بدانند: تا معنويت و عقيده به توحيد و معاد در کسي نباشد، محال است از خود بگذرد و در فکر امت باشد. امام خميني(ره)شما جوانان مسلمان لازم است که در تحقيق و بررسي حقايق اسلام، در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره اصالتهاي اسلامي را در نظر گرفته، و امتيازاتي که اسلام را از همه مکاتب ديگر جدا مي سازد فراموش نکنيد. امام خميني(ره)آنهايي که مي خواستند ما را غارت کنند، در طول تاريخ و در طول اين پنجاه و چند سال، کوشش کردند که جوانهاي ما را بي تفاوت بار بياورند. امام خميني(ره)از جوانان، دختران و پسران مي خواهم که استقلال و آزادي و ارزشهاي انساني را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فداي تجملات و عشرتها وبي بندوباري ها، و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بي وطن به شما عرضه مي شود، نکنند. امام خميني(ره)بهار توبه» ايام جواني است، که بار گناهان کمتر و کدورت قلبي و ظلمت باطني ناقصتر و شرايط توبه سهلتر و آسانتر است. امام خميني(ره)از حالا که جوان هستيد و قواي جواني محفوظ است، جديت کنيد به اين که هواي نفس را از نفس خودتان خارج کنيد. امام خميني(ره)اسلام آن قدر که به تهذيب اين بچه هاي ما و جوانهاي ما کوشش دارد، به هيچ چيز کوشش ندارد. امام خميني(ره)اين جوانهايي که در آتيه بايد اين مملکت را حفظ کنند، اين مملکت را اداره بکنند، اينها بايد درست تربيت بشوند و اصلاح بشوند. امام خميني(ره)جوانها را تربيت کنيد و تعليم.همراه تعليم، تربيت باشد. امام خميني(ره)ما جوانهايمان را لازم داريم که تربيت بشوند به تربيت انساني، يعني تربيت اسلامي. امام خميني(ره)