جملات قصار امام خميني (ره) درباره پيروزي انقلاب

 

 • پيروزي نهايي وقتي است كه اسلام، به همه ابعاد و به همه احكامش در ايران پياده شود؛ وپيروزي بالاتر آن كه در همه اقطار عالم، اسلام حكومت كند .اسلام مايه سعادت بشر است . امام خميني(ره)
 • حفظ اين پيروزي از اصل پيروزي مشكل تر است . امام خميني(ره)
 • پيروزي انقلاب رهين همه ملت است . امام خميني(ره)
 • جاويد باد پرچم پر افتخار الله اكبر، كه رمز پيروزي معجزه آساي ملت بزرگ ايران است . امام خميني(ره)
 • اين پيروزي ارتباط به من نداشت، من يك طلبه هستم و نبايد اين را به من منتسب كنيد! پيروزي ارتباط به ملت هم نداشت، اين پيروزي مربوط به خدا بود . امام خميني(ره)
 • اين پيروزي انقلاب ما پيروزيي بود كه به بركت اسلام و گرايش به اسلام و با فرياد الله اكبر به دست آمد . امام خميني(ره)
 • تا روحيه شما توجه به آن مبدأ قدرت دارد پيروزيد، از آن منفصل نشويد . امام خميني(ره)
 • پيروزي آن است كه مورد توجه حق تعالي باشد، نه اينكه كشوري را بگيريد . امام خميني(ره)
 • كمي عده، با اينكه قدرت روحي در كار باشد و انسجام در كار باشد و تعهد به اسلام در كار باشد، اسباب ضعف نخواهد شد . امام خميني(ره)
 • شما پيروزيد، براي اينكه اسلام پشتيبان شماست . امام خميني(ره)
 • شما پيروزيد، براي اينكه خدا با شماست . امام خميني(ره)
 • كسي كه با خدا باشد خدا با اوست، و پيروزي با اوست . امام خميني(ره)
 • اگر تمام عالم هم به ضد ما قيام كنند و ما را هم نابود كنند، ما پيروزيم . امام خميني(ره)
 • ما ترس نداريم، براي اينكه ما حقيم.وقتي حق هستيم، غالب هم بشويم ما حق هستيم، مغلوب هم بشويم ما حق هستيم . امام خميني(ره)
 • اين طور نيست كه ما خوف اين را داشته باشيم كه شكست بخوريم.اولاً كه شكست نمي خوريم، خدا با ماست؛ و ثانياً بر فرض اين كه«شكست صوري» بخوريم «شكست معنوي» نمي خوريم ،و پيروزي معنوي با اسلام است، با مسلمين است . امام خميني(ره)
 • شما حق هستيد و در مقابل باطل ايستاده ايد؛ و حق پيروز است . امام خميني(ره)
 • كشوري كه تمام قشر هايش اينطور مُهيّاي براي فداكاري هستند، اين كشور پيروز است . امام خميني(ره)
 • شما حق هستيد، در مقابل باطل ايستاده ايد.استقامت مي خواهد؛ تا استقامت در كار نباشد نمي توانيد به پيروزي نهايي برسيد . امام خميني(ره)
 • ما حق هستيم و حق بر باطل پيروز است . امام خميني(ره)
 • ما با دست خالي بر اين قدرت فوق العاده شيطاني، كه همه قدرتها دنبال او بودند، غلبه كرديم . امام خميني(ره) ارسال رایگان پیامک  پيروزي را شمشير نمي آورد، پيروزي را خون مي آورد . امام خميني(ره)
 • مادامي كه در مسير حق باشيم پيروزيم . امام خميني(ره)
 • ما مي خواهيم به همه دنيا نشان دهيم كه قدرتهاي فائقه را هم مي توان به نيروي ايمان شكست داد . امام خميني(ره)
 • ملتي اگر قيام كرد، با حفظ قدرت ايمان، هيچ قدرتي، در مقابل آن نمي تواند بايستد . امام خميني(ره) ارسال رایگان پیامک  جمعيتي كه پشتوانه اش خداست شكست ندارد . امام خميني(ره)
 • مقصد كه الهي شد دنبالش پيروزي است . امام خميني(ره)
 • با رفتار و اخلاق اسلامي، اين قدرتي كه شما را به پيروزي رساند ه است حفظ كنيد . امام خميني(ره)
 • برادران من! با اتكا به ايمان و اسلام بود كه ما پيروز شديم . امام خميني(ره)
 • ملت ما به واسطه اتكا به اسلام اين نهضت را پيش برد . امام خميني(ره)
 • چه بسا پيروزي هايي كه براي يك ملتي پيش مي آيد، براي اينكه استقامت در آن امر كه موجود شده است ندارند سستي مي كنند، آن پيروزي از دستشان مي رود . امام خميني(ره)
 • حفظ يك پيروزي از اصل پيروزي مشكلتر است . امام خميني(ره)
 • اين دست مبارك الهي كه بر سر شما[ست]و عنايت حق تعالي كه بر شما سايه افكند، اين را قدر بدانيد و حفظ كنيد؛ اگر حفظ شد در همه مراحل پيروز هستيد . امام خميني(ره)
 • توجه به خدا را حفظ كنيد تا پيروز باشيد . امام خميني(ره)
 • نظرلطف خدا بود كه شما با نداشتن سازمان، و با نداشتن سازوبرگ ارتشي، بر قدرتهاي بزرگ پيروز شديد.امام خميني(ره)
 • الله اكبر ما را پيروز كرد، حالا هم سلاح ما همان الله اكبر است.و وحدت كلمه ما را پيروز كرد، حالا هم سلاح ما همان وحدت كلمه است . امام خميني(ره)
 • رمز پيروزي ما توجه به خداي تبارك و تعالي و پاسداري اسلام بود .امام خميني(ره)
 • ما بايد بفهميم چرا پيروز شديم، اين «چرا» را اگر فهميديم، آن وقت بايد كوشش كنيم كه همان چيزي را كه ما را پيروز كرده حفظش كنيم . امام خميني(ره)
 • ما با اين قدرت ايمان، كه همه اقشار ملت ما با هم اسلام را فرياد زدند، پيروز شديم نه با عدد و عده . امام خميني(ره)
 • ايمان به خدا، ايمان به مبادي اسلامي بود كه شما را پيروز كرد . امام خميني(ره)
 • آن رمزي كه شما را پيروز كرد : ايمان به خدا، توجه به خدا بود . امام خميني(ره)
 • ايمان به خدا و وحدت كلمه اين معنا را پيش آورد كه ابر قدرتها را كنار زديم . امام خميني(ره)
 • ملت رزمنده ايران با ايمان به خدا و وحدت كلمه، بر قدرت شيطاني عظيم كه همه قدرتها پشتيبان آن بودند غالب شد، و دست همه ابرقدرتها را از كشور خود قطع كرد . امام خميني(ره)
 • رمز پيروزي شما ايمان و وحدت كلمه بود . امام خميني(ره)